واليــــــــــــــــــبال

گوناگون از واليبال و واليبال

ارنج در والیبال

ارنج یابهتربگوئیم ترتیب ایستادن درزمین متناسب باتوانایی افراد ویاتاکتیکهای تیمی ؛اشکال بسیارمتنوع وگوناگونی به خود میگیرد.برای حمله ودفاع دروالیبال میتوان طرح های مختلفی راپیش بینی واجرانمود .به هرحال چون این وبلاگ آموزشی است من ارنج هاراازساده ترین آنها آموزش داده تابه مراحل پیشرفته تربرسیم .
همانطورکه میدانید درزمین والیبال شش بازیکن قرارمیگیرند که به ترتیب زیر محل ایستادن آنها شماره گذاری میشود(مناطق شش گانه زمین).هرکدام ازاین مناطق دوبه دوباهم قطر محسوب میشوند یعنی: منطقه 1 بامنطقه 4
منطقه 2 بامنطقه 5
منطقه 3 بامنطقه 6
درتمام طول بازی (درهرگیم ) قطرها باهم هماهنگ جابجا میشوند .برای هرگیم میتوان ارنج جداگانه طراحی کرد.
جهت چرخش دروالیبال درست موافق حرکت عقربه های ساعت میباشد
انواع ارنجها :
انواع ارنجها معمولابراساس تعدادپاسورواسپکرها مشخص میگردند:
سیستم 6-6 یعنی هربازیکنی که به محل پاس (منطقه 3) رسید نقش پاسورراایفامیکند.
سیستم 3- 3 یعنی 3 پاسورو3اسپکر
سیستم 2- 4 یعنی 2 پاسورو4 اسپکر
سیستم 1- 5 یعنی درزمین یک پاسورو5 اسپکروجود دارد
درسیستم های بالا سیستم 1 -5 کارآمدترین ومهمترین نوع سیستم است که نیاز به تمرین وهماهنگی زیاد بین بازیکنان؛ لازمه اجرای مطلوب آن است.چون این سیستم بیشترین کاربرد را  دارد


+ نوشته شده در  ساعت   توسط علی حاتمی  |